ERASMUS +

ERASMUS + PROGRAMI NED襤R?

Genel Yap覺:Erasmus+ Program覺, Avrupa Birlii taraf覺ndan eitim ve gen癟lik alan覺nda 2007-2013 y覺llar覺 aras覺nda uygulanm覺 olan Hayatboyu renme ve Gen癟lik Programlar覺n覺n yerine uygulanacak olan yeni programd覺r. A覺rl覺kl覺 olarak proje faaliyetlerine dayanmakla birlikte bireysel faaliyetleri de i癟ermektedir.

Erasmus+ Program覺n覺n ama癟lar覺 nedir, programa neden Erasmus ad覺 verilmitir?
2014-2020 y覺llar覺 aras覺nda uygulanacak olan Erasmus+ Program覺 ile kiilere, ya ve eitim ge癟milerine bak覺lmaks覺z覺n yeni beceriler kazand覺r覺lmas覺, onlar覺n kiisel geliimlerinin g羹癟lendirilmesi ve istihdam olanaklar覺n覺n artt覺r覺lmas覺 ama癟lan覺yor.
Erasmus+ Program覺; eitim, 繹retim, gen癟lik ve spor alanlar覺n覺 kaps覺yor. Erasmus+ Program覺na bu ad覺n verilmesindeki ana sebep, kamuoyunda daha fazla tan覺nan, yurtd覺覺nda eitim ve Avrupa ibirlii ile g羹癟l羹 bir ekilde 繹zdeletirilen 繹nceki Erasmus program覺n覺n bilinirliinden faydalanmakt覺r.

Erasmus+ Program覺 ile Neler Deiiyor?
Erasmus+ Program覺, temel ama癟lar ve faaliyetler a癟覺s覺ndan bak覺ld覺覺nda mevcut programdan 癟ok b羹y羹k farkl覺l覺klar i癟ermiyor. Ancak, mevcut program覺n etkinliinin artt覺r覺lmas覺, daha kolay uygulanabilir ve sade bir yap覺ya kavuabilmesi amac覺yla baz覺 deiiklikler 繹ng繹r羹l羹yor. Erasmus+ Program覺 ile gelen yenilikleri 繹yle s覺ralayabiliriz:

 • Hayatboyu renme Programlar覺 b羹nyesinde y羹r羹t羹lm羹 olan Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig programlar覺 ile Gen癟lik Program覺 ve 5 uluslararas覺 ibirlii program覺 (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink ve Sanayilemi lkelerle 襤birlii Program覺) da dahil edilerek Erasmus+ Program覺 bal覺覺 alt覺nda toplan覺yor. Tek program ile daha basit bavuru kurallar覺 ve prosed羹rler getirilerek par癟al覺 yap覺 ve m羹kerrerlikler sona eriyor,
 • Y羹ksek lisans覺n覺 yapm覺 繹rencilerin eitimlerine yurt d覺覺nda devam edebilmeleri ve bilgi-youn bir ite 癟al覺abilmeleri i癟in gereken becerileri kazanmalar覺n覺 desteklemek amac覺yla hibe garanti program覺 uygulanmaya bal覺yor,
 • Daha 繹nceki d繹nemde uygulanm覺 olan Y羹ksek繹retim Alan覺nda Sanayilemi lkelerle 襤birlii (Bilateral Cooperation), gen癟lik alan覺n覺 da i癟erecek ekilde Erasmus+ Program覺n覺n merkezi projeleri aras覺nda varl覺覺n覺 koruyor. Ancak ibirlii yap覺labilecek 羹lkelerin kapsam覺 geniliyor, (襤birlii yap覺labilecek 羹lkeler hakk覺nda detayl覺 bilgi i癟in l羹tfenErasmus+ Program Rehberini inceleyiniz)
 • Yeni 繹retim metotlar覺 sunarak y羹ksek繹retim kurumlar覺 ve iyerleri aras覺nda yarat覺c覺l覺k, yenilik ve giriimcilii artt覺rmaya y繹nelik b羹y羹k 繹l癟ekli ortakl覺klar (Bilgi Ortakl覺klar覺) ve sekt繹rlere y繹nelik yenilik癟i mesleki eitim-繹retim metotlar覺 yoluyla istihdam edilebilirlii artt覺rabilmek i癟in eitim ve 繹retim kurum/kurulular覺 aras覺nda ortakl覺klar (Sekt繹rel Beceri Ortakl覺klar覺) oluturulmas覺na imkan salan覺yor,
 • Hareketlilik ve ortakl覺k f覺rsatlar覺 yeni d繹nemde 繹nemli 繹l癟羹de g羹癟lendiriliyor ve 繹zellikle y羹ksek繹retim /mesleki eitim 繹rencileri, 繹retmenler, eiticiler ve gen癟lik 癟al覺anlar覺 i癟in hibe imkanlar覺 artt覺r覺l覺yor.

Erasmus+ Program覺 Hangi Alanlar覺 Destekleyecek?

Erasmus+ Program覺 kapsam覺nda desteklenen faaliyetler temel olarak 3 Ana Eylem (AE, Key Action, KA) ve 2 zel Eylem alt覺nda toplan覺yor:

Ana Eylem 1: Bireylerin renme Hareketlilii

Ana Eylem 2: Yenilik ve 襤yi Uygulamalar覺n Deiimi i癟in 襤birlii

Ana Eylem 3: Politika Reformuna Destek

zel Eylem1: Spor Destekleri

zel Eylem2: Jean Monnet Program覺

Bu bal覺klara ilikin genel bilgileri 繹yle 繹zetleyebiliriz:

ANA EYLEM 1: B襤REYLER襤N RENME HAREKETL襤L襤襤

Erasmus+ Program覺; 5 milyondan fazla kii i癟in AB s覺n覺rlar覺 i癟inde ve/veya d覺覺nda bireylere 繹renme f覺rsatlar覺 sal覺yor. Bireylerin 繹renme hareketliliine y繹nelik faaliyetler aa覺daki bi癟imlerde olabilir:

 • Eitim
 • renim/retim
 • Staj
 • Profesyonel geliim
 • Yayg覺n 繹renme temelli gen癟lik aktiviteleri
 • G繹n羹ll羹 癟al覺malar

Y羹ksek繹retim alan覺nda ise; program 羹lkelerindeki yararlan覺c覺lar, Avrupa s覺n覺rlar覺 i癟erisinde veya d羹nyan覺n herhangi bir yerindeki y羹ksek繹retim kurumlar覺nda eitim alma ve ders verme f覺rsat覺na sahip olacaklar. Bu sayede Erasmus+ Program覺 ile Avrupada y羹ksek繹retime olan ilginin artt覺r覺lmas覺 ve ayn覺 zamanda Avrupa d覺覺ndaki 羹lkelerde y羹ksek繹retimin gelitirilmesi i癟in elverili bir ortam oluturulacakt覺r.
Konu ile ilgili detayl覺 bilgi i癟in l羹tfenErasmus+ Program Rehberiniinceleyiniz.

ANA EYLEM 2: YEN襤L襤K ve 襤Y襤 UYGULAMALARIN DE襤襤M襤 襤襤N 襤B襤RL襤襤

Yenilik ve 襤yi Uygulamalar覺n Deiimi i癟in 襤birlii; eitim kurumlar覺, gen癟lik 繹rg羹tleri, i d羹nyas覺, yerel/ b繹lgesel otoriteler ve sivil toplum kurulular覺 aras覺nda eitim, 繹retim ve gen癟lik aktiviteleri balam覺nda kurumsal ibirlikleri (ortakl覺klar) oluturulmas覺na f覺rsat vermektedir. Bu ortakl覺klar yoluyla yenilik癟i uygulamalar覺n gelitirilmesi, yarat覺c覺l覺k, giriimcilik ve istihdam edilebilirliin salanmas覺 ama癟lanmaktad覺r.
Ortakl覺klar kurularak ibirlii halinde ger癟ekletirilecek projeler, 羹lke merkezli ve merkezi faaliyetler olarak s覺n覺fland覺r覺labilir:

 • lke merkezli faaliyetler; bavuru sahibinin 羹lkesindeki ulusal ajans taraf覺ndan y繹netilen projelerdir.
 • Merkezi faaliyetler ise bavurular覺n Br羹kselde bulunan Avrupa Komisyonu Y羹r羹tme Ajans覺na yap覺ld覺覺 projelerdir.

Aa覺daki faaliyetlerden Stratejik Ortakl覺klar 羹lke merkezli; Sekt繹rel Beceri Ortakl覺klar覺 ve Bilgi Ortakl覺klar覺 ise merkezi faaliyetlerdir. Ana Eylem 2 :Yenilik Ve 襤yi Uygulamalar覺n Deiimi 襤癟in 襤birlii bal覺覺 alt覺nda yer alan bu 3 proje tipini 繹yle 繹zetleyebiliriz:

1-Stratejik Ortakl覺klar

Proje bavurular覺 yerel ulusal ajanslara yap覺lan Stratejik Ortakl覺klar kapsam覺nda; kurumsal, yerel/b繹lgesel, ulusal veya uluslararas覺 d羹zeyde yenilik癟i uygulamalar覺n gelitirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanmas覺 amac覺yla, program 羹yesi 羹lkelerin kurumlar覺 aras覺nda stratejik ibirlii ve ortakl覺k projeleri desteklenmektedir.

Bu projeler, aa覺daki ana faaliyetleri ger癟ekletirmek amac覺yla Erasmus+ Program覺nda yer alm覺t覺r:

 • Okullar, yerel/b繹lgesel okul y繹netimleri, 繹retmen eitimi kurumlar覺 ve anabilim dallar覺, farkl覺 羹lkelerdeki dier t羹rdeki kurumlar覺n yenilik癟i ve model uygulamalar gelitirmelerini ve transfer etmelerini salamak,
 • Y羹ksek繹retimde kalite ve yenilik癟ilii tevik etmek i癟in y羹ksek繹retim kurumlar覺 ile ana paydalar (m羹esseseler, arat覺rma kurumlar覺, sosyal ortaklar, yerel/b繹lgesel y繹netimler, dier eitim-繹retim ve gen癟lik sekt繹rleri) aras覺nda daha g羹癟l羹 ibirliini ger癟ekletirmek,
 • Daha 羹st d羹zeyde sistematik etki oluturmak i癟in y羹ksek繹retim politikalar覺 alan覺ndaki AB 癟al覺malar覺n覺 ve gelimeleri desteklemek,
 • Mesleki eitim-繹retim salay覺c覺lar覺 ile yerel/b繹lgesel i d羹nyas覺 kurumlar覺 aras覺nda ulus繹tesi ibirliklerini ger癟ekletirmek,
 • Mesleki eitim sistemlerinin sekt繹re 繹zel i piyasas覺n覺n ihtiya癟lar覺na 羹st d羹zeyde cevap verebilir duruma getirilmesini salamak ve ilgili sekt繹rlerde artan ekonomik rekabet ortamlar覺na katk覺 salamak,
 • Yetikinlere kaliteli eitim-繹retim f覺rsatlar覺 salamak ve yetikin eitimi salay覺c覺lar覺n覺n 繹renme taleplerini g羹癟l羹 ekilde kar覺lamak,
 • Yetikin eitimi ve 繹retimi konusunda ulusal politikalar覺n ve AB 羹lkeleri aras覺nda diyaloun gelitirilmesine katk覺 salamak,
 • Programa a癟覺k 羹lkelerle d羹nyan覺n farkl覺 yerlerinden dier 羹lkeler aras覺nda (ACP, Latin Amerika, Asya, Sanayilemi 羹lkeler) gen癟lik alan覺nda ibirlii ve m羹badeleleri tevik etmek,
 • AB d羹zeyinde Gen癟lik Politika 襤birlii gelitirmek ve AB Gen癟lik Stratejisini oluturmak ve sistematik iletiimi tevik etmek.

2-Sekt繹rel Beceri Ortakl覺klar覺

Merkezi faaliyetler kapsam覺nda yer alan Sekt繹rel Beceri Ortakl覺klar覺; mesleki eitim sistemlerinin, belli bir ekonomik sekt繹rde ig羹c羹 piyasas覺n覺n duyduu sekt繹rel beceri ihtiya癟lar覺nave bir veya birden fazla mesleki alanla ilgili yeni beceri taleplerine cevap verebilirliini artt覺rmay覺 hedefleyen uluslararas覺 sistemlerdir. Bu faaliyet kapsam覺nda uygun kabul edilen sekt繹rler unlard覺r:

 • Tekstil, giyim, deri ve ticaret gibi Avrupa Sekt繹rel Beceriler Konseylerini oluturan sekt繹rler,
 • 襤leri imalat, Bilgi ve 襤letiim Teknolojileri, Eko-inovasyon (癟evre teknolojileri) gibi beceri uyumazl覺klar覺 bulunan ve Avrupa komisyonunun mevcut politikalar覺yla m羹dahale ettii sekt繹rler,
 • K羹lt羹rel ve yarat覺c覺 end羹striler

Sekt繹rel Beceri Ortakl覺klar覺nda, ikisi AB 羹yesi olmak 羹zere, en az 3 program 羹lkesinden en az 9 kat覺l覺mc覺 kurulu yer alaml覺d覺r. Projelerin s羹resi 2-3 y覺l aras覺nda deiebilir.

Sekt繹rel Beceri Ortakl覺klar覺, merkezi faaliyetler olduundan, bavurular dorudan Br羹kselde bulunan Avrupa Komisyonu Y羹r羹tme Ajans覺na sunulacakt覺r. (http://eacea.ec.europa.eu)

3-Bilgi Ortakl覺klar覺

Merkezi faaliyetler kapsam覺nda yer alan Bilgi Ortakl覺klar覺; y羹ksek繹retim ve i d羹nyas覺 aras覺nda bir k繹pr羹 kurmay覺 hedefleyen uluslararas覺, yap覺land覺r覺lm覺 ve sonu癟 odakl覺 projelerdir. Bilgi Ortakl覺klar覺 ile y羹ksek繹retim, i d羹nyas覺 ve geni sosyo-ekonomik 癟evrede yenilik癟iliin (inovasyon) tevik edilerek Avrupan覺n yenilik癟ilik kapasitesinin g羹癟lendirilmesi hedeflenmektedir. Faaliyetin 3 temel 繹zellii unlard覺r:

 • Y羹ksek繹retimde yenilik癟ilik (inovasyon),
 • niversite- i d羹nyas覺 s羹rd羹r羹lebilirlii,
 • Proje s羹resince ve sonras覺nda ortaya 癟覺kan etkinin g羹癟lendirilmesi

Bilgi Ortakl覺klar覺n覺n kat覺l覺mc覺 kurumlar覺 program 羹lkesi veya ortak 羹lkedeki herhangi bir resmi veya 繹zel kurulu olabilir. Bilgi Ortakl覺klar覺nda, 3 farkl覺 program 羹lkesinden en az 6 kurulu yer almal覺d覺r. Ortakl覺k i癟inde en az 2 y羹ksek繹retim kurumu ve en az 2 iletme bulunmald覺r. Projelerin s羹resi 2-3 y覺l aras覺nda deiebilir.
Bilgi Ortakl覺klar覺, merkezi faaliyetler olduundan, bavurular dorudan Br羹kselde bulunan Avrupa Komisyonu Y羹r羹tme Ajans覺na sunulacakt覺r. (http://eacea.ec.europa.eu)

Konu ile ilgili detayl覺 bilgi i癟in l羹tfen Avrupa Komisyonunun ilgilihttp://eacea.ec.europa.eusayfas覺n覺 veErasmus+ Program Rehberiniinceleyiniz.

ANA EYLEM 3: POL襤T襤KA REFORMUNA DESTEK

Merkezi faaliyetlerin ger癟ekleeebilecei Politika Reformuna Destek; bilimsel temellere dayal覺 politika yap覺m覺n覺n tevik edilmesi ve bu alanda iyi uygulamalar覺n payla覺lmas覺 amac覺yla Erasmus+ Program覺n覺n ana eylemlerinden biri olarak belirlenmitir. Politika Reformuna Destek bal覺覺 alt覺nda bir yandan AB 羹yesi 羹lkelerdeki politika reformunun desteklenmesi, dier yandan AB 羹yesi olmayan 羹lkelerle bu alanda ibirlii ve iyi uygulamalar覺n payla覺lmas覺 m羹mk羹n olabilecektir.
Avrupa Komisyonu taraf覺ndan Erasmus+ Program覺 kapsam覺nda yukar覺da belirtilen programlar覺n haricinde, 繹zel eylemler olark Spor Destekleri ve Jean Monnet Program覺 da uygulanmaktad覺r.

ZEL EYLEM 1: SPOR DESTEKLER襤

Spor Desteklerinin genel amac覺; Avrupa spor boyutunun sistematik olarak gelitirilmesine katk覺 salamakt覺r. Aa覺da yer alan spor faaliyetleri Erasmus+ Program覺 kapsam覺nda desteklenebilecektir:

 • Spor ile ilgili alanlardaki 襤birlii Ortakl覺klar覺
 • K璽r amac覺 g羹tmeyen Spor Etkinlikleri

Spor ile ilgili alanlardaki 襤birlii Ortakl覺klar覺na;Program lkesinden t羹m kamu kurum/kurulular覺 ve kar amac覺 g羹tmeyen t羹m kurum/kurulular bavurabilir. En az 5 farkl覺 Program lkesinden 5 farkl覺 kurulu projede yer almal覺d覺r. Proje s羹resi 12-36 ay aras覺nda deiebilir. Hibe miktar覺 500.000 Avroya kadar 癟覺kabilir.

Kar amac覺 g羹tmeyen Spor Etkinliklerine ise; en az 12 farkl覺 Program lkesinden sporla ilgili t羹m kamu kurum/kurulular覺 ve kar amac覺 g羹tmeyen t羹m kurum/kurulular bavurabilir. Proje s羹resi 1 y覺ld覺r. Hibe miktar覺 2.000.000 Avro ya kadar 癟覺kabilir.

Spor Destekleri merkezi faaliyetler olduundan, bavurular dorudan Br羹kselde bulunan Avrupa Komisyonu Y羹r羹tme Ajans覺na sunulacakt覺r. (http://eacea.ec.europa.eu)

Konu ile ilgili detayl覺 bilgi i癟in l羹tfen Avrupa Komisyonunun ilgilihttp://eacea.ec.europa.eusayfas覺n覺 veErasmus+ Program Rehberiniinceleyiniz.

ZEL EYLEM 2: JEAN MONNET PROGRAMI

Jean Monnet Program覺 Avrupa b羹t羹nlemesi alan覺nda y羹ksek繹retim kurumlar覺 d羹zeyindeki 癟al覺malar覺 desteklemeyi ama癟lamaktad覺r. Aa覺da yer alan faaliyetler Jean Monnet Program覺 kapsam覺nda desteklenebilecektir:

 • Jean Monnet Akademik Mod羹lleri (繹retme ve arat覺rma)
 • Jean Monnet K羹rs羹leri (繹retme ve arat覺rma)
 • Jean Monnet M羹kemmellik Merkezleri (繹retme ve arat覺rma)
 • Kurulu ve Derneklere Jean Monnet Destei
 • Jean Monnet Alar覺 (akademik camia ile politika tart覺malar覺)
 • Jean Monnet Projeleri (akademik camia ile politika tart覺malar覺)

Jean Monnet Program覺 merkezi faaliyet olduundan, bavurular dorudan Br羹kselde bulunan Avrupa Komisyonu Y羹r羹tme Ajans覺na sunulacakt覺r. (http://eacea.ec.europa.eu)

Konu ile ilgili detayl覺 bilgi i癟in l羹tfen Avrupa Komisyonunun ilgilihttp://eacea.ec.europa.eusayfas覺n覺 veErasmus+ Program Rehberiniinceleyiniz.

Erasmus+ Program覺ndan Kimler Yararlanabilir?

Erasmus+ Program覺n覺n hedef kitlesi 繹yle 繹zetlenebilir:

 • Y羹ksek繹retim alan覺nda; 羹niversite 繹rencileri, akademisyenler ve y羹ksek繹retim 癟al覺anlar覺,
 • Mesleki eitim alan覺nda; meslek okullar覺 繹rencileri, 癟覺raklar, profesyoneller, eitimciler, mesleki eitim alan覺nda 癟al覺anlar,
 • Okul eitimi alan覺nda; ilk ve orta繹retim 繹rencileri, okul liderleri, 繹retmenler ve okul 癟al覺anlar覺,
 • Yetikin eitimi alan覺nda; 繹reniciler, eitimciler, yetikin eitimi veren kurumlar覺n 羹yeleri ve 癟al覺anlar覺,
 • Gen癟lik alan覺nda; 13-30 ya aras覺 gen癟ler, gen癟lik 癟al覺anlar覺, gen癟lik kurulular覺n覺n 羹yeleri ve 癟al覺anlar覺,

K覺saca ifade etmek gerekirse, her ya ve her kesimden bireyler ile her d羹zeyden kurum ve kurulular programdan faydalanabilir.

Erasmus+ Program覺nda Hangi lkeler Yer Al覺yor?

Erasmus+ Program覺 ile birlikte, ibirlii kurulacak 羹lkelerin say覺s覺 ve corafyas覺 geniliyor. Buna g繹re, her faaliyet t羹r羹 i癟in deiik olmakla birlikte, aa覺daki 羹lkelerle ibirlii yap覺lmas覺 m羹mk羹n olabilecek:

 • 28 AB 羹yesi 羹lke (Almanya, Avusturya, Bel癟ika, Bulgaristan, ek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, G羹ney K覺br覺s Rum Y繹netimi, H覺rvatistan, Hollanda, 襤ngiltere, 襤rlanda, 襤spanya, 襤sve癟, 襤talya, Letonya, Litvanya, L羹ksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan)
 • AB 羹yesi olmayan program 羹lkeleri (Norve癟, 襤zlanda, Lihtentayn, 襤svi癟re, Makedonya ve T羹rkiye)
 • 癟羹nc羹 羹lkeler (Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karada Cumhuriyeti, S覺rbistan, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, G羹rcistan, Moldova, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Cezayir, M覺s覺r, 襤srail, rd羹n, L羹bnan, Libya, Fas, Filistin, Suriye ve Tunus)
 • Kimi merkezi projeler i癟in dier d羹nya 羹lkeleri ile ortakl覺klar kurulabilir. Detayl覺 bilgi i癟inErasmus+ Program Rehberiniinceleyiniz.

Programlar Hakk覺nda Ayr覺nt覺l覺 Bilgi Edinmek 襤癟in
www.ua.gov.trsayfas覺n覺 ziyaret ediniz

Erasmus + Program Rehberi (http://ua.gov.tr/docs/default-source/erasmus-haberler/2016-ka1-y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim-kurumlar%C4%B1-i%C3%A7in-el-kitab%C4%B1---v2-(de%C4%9Fi%C5%9Fiklikleri-izle-modu).pdf?sfvrsn=0

Erasmus+ Program覺 (Y羹ksek繹retim Alan覺nda Erasmus+) Avrupa Birlii Komisyonu taraf覺ndan 2007-2013 y覺llar覺 aras覺nda y羹r羹t羹len ve 2014 y覺l覺 itibariyle sona eren Hayatboyu renme Program覺 kapsam覺nda y羹ksek繹retim alan覺nda salanan hibe destekleri 2014-2020 y覺llar覺 aras覺nda Erasmus+ Program覺 alt覺nda da devam edecektir.

Erasmus+ Program覺, eitim, gen癟lik ve spor alanlar覺nda yeni ihtiya癟lara y繹nelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farkl覺 sekt繹rler aras覺nda ibirliini tevik eden daha etkili ara癟lar sunmay覺 ama癟lamaktad覺r.

Y羹ksek繹retim alan覺na 繹zel olarak ise, y羹ksek繹retimde kaliteyi art覺rmay覺, y羹ksek繹retim kurumlar覺n覺n birbirleri ve i d羹nyas覺 ile ibirliini g羹癟lendirmeyi ama癟lamaktad覺r.

Erasmus+ Erasmus faaliyetlerinin hedef kitlesi en genel anlam覺yla, y羹ksek繹retime taraf olan kurum ve kurulular ile bu kurumlar覺n 癟al覺anlar覺 ile 繹rencileri kapsamaktad覺r. Bavurular sadece kurum ve kurulular taraf覺ndan, proje 癟eidine g繹re Ulusal Ajansa ya da AB Komisyonunun ilgili birimi olan Eitsel, G繹rsel ve K羹lt羹rel Y羹r羹tme Ajans覺na yap覺labilmektedir.